macedonian forum

    Forumul de Prietenie Româno - Macedonean s-a nascut din dorinta unui grup de macedoneni de a promova cultura, traditia si limba macedoneană. Este o asociatie care prin activitațile sale promovează, cultivă si dezvoltă aceste valori.

    Din dorinta de a prezenta cu adevarat Republica Macedonia și valorile sale, acest forum de prietenie își propune să realizeze o multitudine de proiecte (sociale, culturale, lingvistice, economice, etc). Ne adresam tuturor prietenilor din România, indiferent de naționalitate sau etnie, care doresc sa afle mai mult despre cultura si tradiția Macedonei.

Pentru informații suplimentare, legate de Asociația și proiectele noastre, ne puteti contacta prin forumularul de pe acest site, e-mail sau telefon.

Cu respect,

Igor KODJABASHIJA

Македонско Романското Друштво на Пријателство се создаде како желба на една група на македонци да се промовира македонскиот јазик култура и традиција. Оваа асоцијација преку своите активности ги промовира, негува и развива овие вредности.

Друштвото поттикнато од желбата да Република Македонија и нејзините вредности бидат претставени во вистинска светлина си зема за задача реализирање на многубројни проекти од различен тип на карактер (социјален, културален, литературен, економски итн.). Им се обраќаме на сите пријатели од Романија, независно од нивната национална или етничка припадност, кои сакаат да дознаат повеќе за македонската култура и традиција.

За дополнителни информации, во врска со активноста на друштвото, слободно можете не контактирате преку формуларот на нашата веб страница, електронска пошта или телефон.

Со почит,

Игор КОЏАБАШИЈА